ทำบุญประจำปีคณะ

โครงการ : โครงการทำบุญคณะ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และไหว้ครู
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2562/1
จำนวนชั่วโมง : 6.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักการและเหตุผล :

ในปีการศึกษา 2562 นี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีนิสิตใหม่ทั้งหมด 7 สาขา คือ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมิเดีย ทางคณะจึงได้จัดทำโครงการทำบุญคณะ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และไหว้ครู เพื่อให้นิสิตได้แสดงความเคารพและรำลึกต่อผู้มีพระคุณ ครู อาจารย์ และเพื่อแนะนำแนวทางและหลักการปฏิบัติตนในระหว่างการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนเพื่อให้นิสิตเรียนรู้วิธีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างไปจากเดิม เพื่อที่จะได้สำเร็จการศึกษาตามที่ได้มุ่งหวังไว้ แต่สิ่งที่มี ความจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติม คือ อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้แก่ มีสุนทรียภาพ มีสุขภาพดี มีบุคลิกภาพดี การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ และทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ซึ่งการพัฒนาให้นิสิตเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้สู่ระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยังมีจุดประสงค์ในการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและขนมธรรมเนียมประเพณีของสังคมไทย จึงได้จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนิสิตใหม่ รวมทั้งการจัดกิจกรรมทำบุญคณะที่นิสิตและบุคลากร ในคณะจะได้ร่วมกันทำบุญ ตักบาตร ถวายทาน และการฟังเทศน์ พร้อมทั้งบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ทางคณะฯได้จัดโครงการทำบุญคณะขึ้นทุกปี เพื่อให้เกิดความเป็นศิริมงคลแก่นิสิตและบุคลากรของคณะฯ ตลอดจนเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย อีกทั้งยังมีการทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

วัตถุประสงค์ :

1 เพื่อให้นิสิตและบุคลากรของคณะฯได้มีโอกาสทำบุญ ถวายทาน และร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม 2 เพื่อให้นิสิตรำลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ 3 เพื่อแนะนำแนวทางและหลักการปฏิบัติตนในระหว่างการศึกษาเล่าเรียน 4 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนิสิตใหม่ 5 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนิสิต ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 6 เพื่อให้นิสิตใหม่มีสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน รุ่นพี่ และบุคลากรของคณะฯ 7 เพื่อการทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นทุนการศึกษา

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

- การนิมนต์พระสงฆ์ประกอบพิธีการทางศาสนา - การฟังเทศน์ และรับบิณฑบาตจากผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ - คณบดีกล่าวให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ - พิธีไหว้ครู และผูกข้อมือรับขวัญนิสิตใหม่ - พิธีมอบรางวัลนิสิตเรียนดี - พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี

เป้าหมายผลผลิต :

1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ - ระดับพึงพอใจของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ : ไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 2 เป้าหมายเชิงปริมาณ (นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการ) - นิสิตใหม่เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 - นิสิตใหม่เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 3 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการ) - นิสิตมีระดับความพึงพอใจ ด้านสุทรีภาพ : ไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00

สถานที่จัดกิจกรรม :

ห้องประชุมเมืองพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง