สิงห์กว๊าน-พิราบขาว

โครงการ : โครงการสานสัมพันธ์ สิงห์กว๊าน-พิราบขาว
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2562/1
จำนวนชั่วโมง : 6.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ นิสิตใหม่กับนิสิตรุ่นพี่ และปลูกฝังอัตลักษณ์ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้แก่นิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

กิจกรรมสานสัมพันธ์

เป้าหมายผลผลิต :

เพื่อจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ นิสิตใหม่กับนิสิตรุ่นพี่ และปลูกฝังอัตลักษณ์ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้แก่นิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1

สถานที่จัดกิจกรรม :

อาคารกิจกรรมโภชนาการ

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง