กิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่

โครงการ : กิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2562/1
จำนวนชั่วโมง : 18.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

เพื่อต้อนรับนิสิตใหม่ และเพื่อเตรียมพร้อมให้แก่นิสิตใหม่ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อต้อนรับนิสิตใหม่ และเพื่อเตรียมพร้อมให้แก่นิสิตใหม่ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

ห้องภูกามยาว 2-3

เป้าหมายผลผลิต :

เพื่อต้อนรับนิสิตใหม่ และเพื่อเตรียมพร้อมให้แก่นิสิตใหม่ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

สถานที่จัดกิจกรรม :

ห้องภูกามยาว 2-3

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง