เตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

โครงการ : โครงการปฐมนิเทศ-เตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Pre-U) ประจำปีการศึกษา 2562
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2562/1
จำนวนชั่วโมง : 6.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

เพื่อปฐมนิเทศ-เตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

วัตถุประสงค์ :

เพื่อปฐมนิเทศ-เตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Pre-U) ประจำปีการศึกษา 2562

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

อบรม ปฐมนิเทศ

เป้าหมายผลผลิต :

เพื่อให้นิสิตเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย

สถานที่จัดกิจกรรม :

ห้องภูกามยาว 3

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง