Young ICT Camp

โครงการ : Young ICT Camp
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2562/1
จำนวนชั่วโมง : 22.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักการและเหตุผล :

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีนโนยายในการพัฒนานิสิตของคณะสู่การเป็นบัณฑิตที่เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข คิดเป็น ทำเป็น และแก้ไขปัญหาเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมทั้งมีการส่งเสริมให้นิสิตมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อตัวนิสิตเองที่ต้องปรับตัวจากการเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษามาเป็นระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะทำให้นิสิตสามารถปรับตัวและใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุขอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นิสิตมีอัตลักษณ์ตรงตามที่มหาวิทยาลัยต้องการ คือ เป็นผู้มีสุนทรียภาพ สุขภาพ และบุคลิกภาพที่ดี ส่งผลให้นิสิตเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปแล้วมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด คือ เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้มีทักษะทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นผู้มีบุคลิกภาพ สุขภาพ และสุนทรียภาพ ด้วยเหตุนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้จัดโครงการ Young ICT Camp.ขึ้นโดยมีรูปแบบกิจกรรม ที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่กับน้องแบบสร้างสรรค์ เพื่อให้นิสิตใหม่สามารถปรับตัวและใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข เรียนสำเร็จในระยะเวลาที่กำหนดและเป็นบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ของสังคมและชุมชน

วัตถุประสงค์ :

1 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับนิสิตใหม่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 เพื่อปลูกฝังกฎระเบียบนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่กับน้อง 4 เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยพะเยา และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5 เพื่อเสริมสร้างกระบวนการคิด และการแก้ไขปัญหา 6 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่มีต่อส่วนรวมให้กับนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

- การสอนนิสิตใหม่ให้ร้องเพลงประจำคณะ มีกิจกรรมสันทนาการ เล่นเกมส์ นันทนาการต่างๆ เพื่อเน้นให้นิสิตใหม่ได้ทำกิจกรรมและมีมนุษย์สัมพันธ์อันดีต่อกัน - แนะนำนิสิตใหม่ให้ทราบถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ กิจกรรม พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางด้านปัญญา - การให้คำปรึกษาการใช้ชีวิตการปฏิบัติตนด้านการเรียนรวมถึงการประกาศข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตใหม่ - กิจกรรมค่ายแบ่งกลุ่มน้องเป็นกลุ่มและให้พี่กิจกรรม จัดฐานเพื่อที่จะจัดกิจกรรมโดยมีเวลาในแต่ละฐานประมาณ 30 นาที เพื่อให้นิสิตได้พบปะและสานสัมพันธ์กับพี่ในคณะ - มีการจัดกิจกรรมประกวดดาวเดือนของคณะฯ โดยแต่ละสาขาวิชาส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวด

เป้าหมายผลผลิต :

1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ - ระดับความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรม/โครงการ : ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ - นิสิตใหม่สามารถร้องเพลงเชียร์ของคณะ สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและรู้จักรุ่นพี่ที่เคารพมากขึ้น มีความสามัคคีกัน ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข - นิสิตใหม่รู้สึกภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะที่สามารถนำไปถ่ายทอดให้น้องรวมถึงการนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เข้ากับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม

สถานที่จัดกิจกรรม :

ห้องประชุมเมืองพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง