พัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต

โครงการ : พัฒนาศักยภาพผู้นำกิจกรรมคณะศิลปศาสตร์
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2562/1
จำนวนชั่วโมง : 12.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะศิลปศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ :

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

อบรมผู้นำกิจกรรมนิสิตคณะศิลปศาสตร์

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

ce14206

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง