ธุรกิจการแปรรูปขนมไทยเพื่อสุขภาพจากข้าว

โครงการ : หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ธุรกิจการแปรรูปขนมไทยเพื่อสุขภาพจากข้าว
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรีปีการศึกษา : 2561/3
จำนวนชั่วโมง : 24.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ :

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง