เพาะ "กล้าธรรม" สู่ต้น "กล้าทำ" สหเวช

โครงการ : เพาะกล้าใหม่ สานสายใยสหเวช
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/3
จำนวนชั่วโมง : 16.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะสหเวชศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

คณะสหเวชศาสตร์ เปิดโอกาสทางการศึกษา โดยรับนิสิตเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ทั้งสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ในระบบรับตรงเป็นจำนวนมากทุกปี และจากข้อมูลที่ผ่านมา พบว่าผู้เข้าศึกษาที่มาจากหลากหลายภูมิภาค บ่อยครั้งที่นิสิตเกิดปัญหาในการปรับตัวเข้ากับสังคมเพื่อนใหม่ การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ๆ การวางตัวในชีวิตมหาวิทยาลัย เป็นต้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับนิสิต คณะสหเวชศาสตร์จึงได้จัดโครงการเพาะใหม่ สานสายใยสหเวช ขึ้น เพื่อจัดกิจกรรมเพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ได้สร้างเสริมคุณธรรม-จริยธรรม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และน้องใหม่ ส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย อันจะนำไปสู่การปรับตัวในการใช้ชีวิตระดับมหาวิทยาลัย มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนนิสิตรุ่นเดียวกัน เพื่อนรุ่นพี่

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตชั้นปีที่ 1 และรุ่นพี่ 2. เพื่อบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมที่คณะสหเวชศาสตร์มุ่งส่งเสริมแก่นิสิตชั้นปีที่ 1 คือ ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตบริการ และตรงต่อเวลา

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

1) การเข้าห้องเชียร์ฝึกร้องเพลงมหาวิทยาลัยและเพลงของคณะสหเวชศาสตร์ 2) กิจกรรมนันทนาการเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตชั้นปีที่ 1 และรุ่นพี่ 3) การแลกเปลี่ยนทัศนะคติในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยระหว่างนิสิตชั้นปีที่ 1 และรุ่นพี่ 4) การแนะนำตัวเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษลอดซุ้ม

เป้าหมายผลผลิต :

1. จำนวนของนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนนิสิตชั้นปีที่ 1 ทั้งหมด 2. คะแนนการประเมินตนเองเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการต่อคุณภาพของการจัดโครงการตาม วัตถุประสงค์โครงการไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 ใ

สถานที่จัดกิจกรรม :

โรงปฏิบัติการ คณะสหเวชศาสตร์

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง