พัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/3
จำนวนชั่วโมง : 14.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะวิทยาศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

การดำเนินงานด้านกิจกรรมนิสิตเป็นไปอย่างเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำที่ดำเนินงานโดยผู้นำนิสิต สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตสามารถจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ครบทั้ง 5 ด้านสำหรับนิสิตปริญญาตรี นอกจากนี้ยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตรุ่นพี่และนิสิตใหม่ รวมถึงการสร้างเจตคติที่ดี ความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยพะเยา การปลูกฝังระเบียบวินัย การแสดงออกที่เหมาะสม และการมีจิตสาธารณะแก่นิสิตใหม่ เป็นต้น เพื่อให้นิสิตมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานการศึกษา รวมถึงสามารถอยู่ร่วมกันในมหาวิทยาลัยและสังคมอย่างมีความสุข อีกส่วนที่สำคัญในการนำไปสู่ความสำเร็จ คือการสร้างเครือข่ายภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านกิจกรรมนิสิตให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บทเรียน ประสบการณ์ และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทั้งทางด้านกิจกรรมและการศึกษาร่วมกับผู้นำนิสิตสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งต่างคณะและต่างสถาบัน เพื่อมุ่งสู่การพัฒนากิจกรรมนิสิตอย่างสร้างสรรค์

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 2. เพื่อเพิ่มจำนวนนิสิตที่เป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรม

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรม

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

ไร่องุ่นภูกลองฮิลล์ ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง