โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการนิสิต

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการนิสิต กิจกรรมที่ 2
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 12.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

เพื่อพัฒนานิสิต

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำกิจกรรมนิสิต

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

อบรมและวางแผนกิจกรรม

เป้าหมายผลผลิต :

ผู้นำนิสิต

สถานที่จัดกิจกรรม :

ห้องC201 อาคารเรียนรวม

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง