ปัจฉิมนิเทศ

โครงการ : ปัจฉิมนิเทศและแนะแนวอาชีพว่าที่บัณฑิต
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรีปีการศึกษา : 2561/3
จำนวนชั่วโมง : 3.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะสหเวชศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

เนื่องในโอกาสที่นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 กำลังจะจบการศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัย เตรียมออกไปประกอบอาชีพเพื่อหาเลี้ยงตนเอง ซึ่งทางคณะได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดอบรมให้ความรู้ก่อนการไปสมัครงาน จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อแนะแนวอาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเทคนิคการแพทย์หรือนักกายภาพบำบัด โดยผู้มีประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพ และนอกจากนี้เพื่อจัดกิจกรรมแสดงความยินดี สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ว่าที่บัณฑิตที่จะจบการศึกษา การจัดงานปัจฉิมนิเทศให้แก่นิสิตนี้ยังมีคำอวยพรและคำแนะนำที่ดีจากคณาจารย์อันจะเป็นประโยชน์ในการทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวางตัวการปฏิบัติตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่น นอกจากนี้ยังมีการให้กำลังใจจากนิสิตรุ่นน้องอันเป็นการสร้างความสามัคคีและสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างนิสิตแต่ละรุ่น ถือว่าเป็นประเพณีที่ดีงามที่สามารถสร้างสรรค์ได้ภายในองค์กรทำให้องค์กรมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยความผูกพัน

วัตถุประสงค์ :

1) เพื่อให้นิสิตที่กำลังจะจบการศึกษาสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรมศิษย์เก่าคณะสหเวชศาสตร์ 2) เพื่อให้นิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาทราบแนวทางการประกอบอาชีพ แนวทางการศึกษาต่อและหลักการในการทำงานร่วมกับผู้อื่น 3) เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ (ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตบริการ และตรงต่อเวลา) แก่นิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา 4) เพื่อสร้างสายใยรักในสถาบันระหว่างนิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา นิสิตรุ่นน้อง คณาจารย์ และศิษย์เก่า

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

1) การรับสมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าคณะสหเวชศาสตร์และคัดเลือกตัวแทนศิษย์เก่าของแต่ละสาขาวิชา 2) การเสวนาการเตรียมตัวเข้าสู่วัยทำงาน ขั้นตอนการสมัครงาน แนวทางการประกอบอาชีพหลักและแนวทางการศึกษาต่อ และหลักการในการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยผู้ที่มีประสบการณ์การทำงาน / อาจารย์ และรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จ 3) บรรยายธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ (ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตบริการ และตรงต่อเวลา) โดยวิทยากรพิเศษ 4) การแสดงความยินดีแก่นิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาโดยมีนิสิตรุ่นน้องและคณาจารย์ร่วมแสดงความยินดี 5) การชมภาพยนตร์สั้นภาษาอังกฤษที่มุ่งตระหนักถึงความสำคัญของวิชาชีพ

เป้าหมายผลผลิต :

1) จำนวนของนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่เข้าร่วมโครงการเทียบกับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 2) จำนวนของนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่สมัครเป็นสมาชิกชมรมศิษย์เก่าคณะสหเวชศาสตร์ เทียบกับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาทั้งหมด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3) คะแนนการประเมินตนเองเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการต่อคุณภาพของการจัดโครงการตามวัตถุประสงค์โครงการไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00

สถานที่จัดกิจกรรม :

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง