น้องยินดีพี่รับปริญญา

โครงการ : พิธีพระราชทานปริญญาบัตรและแสดงความยินดีแก่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 18.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะเภสัชศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

เพื่อแสดงความยินดีให้กับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา และเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาเล่าเรียนของนิสิตเภสัชศาสตร์ในรุ่นต่อไป

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้นิสิตมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนได้หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง