แสดงความยินดีและต้อนรับบัณฑิตใหม่

โครงการ : แสดงความยินดีบัณฑิต
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/3
จำนวนชั่วโมง : 3.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะนิติศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

เพื่อแสดงความยินดีต่อความสำเร็จของบัณฑิตและเป็นการสร้างความสันพันธ์อันดีระหว่างบัณฑิตและอาจารย์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างความทรงจำที่ดีให้กับบัณฑิตในวันที่สำเร็จการศึกษา

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

กล่าวแสดงความยินจากคณบดี อาจารย์และการแสดงความยินดีจากรุ่นน้อง

เป้าหมายผลผลิต :

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 256 คน

สถานที่จัดกิจกรรม :

PKY4

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง