คืนถิ่นเวียง

โครงการ : คืนถิ่นเวียงเชียงแรง
ประเภทกิจกรรม : เวียงปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 8.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

หน่วยกิจกรรมเวียง

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ :

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

ต.ภูซาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง