พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

โครงการ : ฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 6.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะแพทยศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะแพทยศาสตร์ มีความประสงค์จะจัดให้มีโครงการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้บัณฑิตทราบขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติในการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้การดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 2. เพื่อให้บัณฑิตทราบขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติในการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 3. เพื่อให้การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมีความรวดเร็ว เรียบร้อย และถูกต้องสมบูรณ์ สมศักดิ์ศรีแห่ง ปริญญาที่บัณฑิตจะได้รับ

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

การฝึกอบรม สัมมนา อภิปรายและบรรยาย

เป้าหมายผลผลิต :

1. งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย 2. บัณฑิตทราบขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติในการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 3. งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมีความรวดเร็ว เรียบร้อย และถูกต้องสมบูรณ์ สมศักดิ์ศรีแห่งปริญญาที่ บัณฑิตจะได้รับ

สถานที่จัดกิจกรรม :

มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง