ปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะ

โครงการ : ปัจฉิมนิเทศนิสิตสาขาวิชาการบัญชี
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 5.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ :

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง