ทำบุญประจำปีคณะ

โครงการ : ทำบุญคณะ
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรีปีการศึกษา : 2562/2
จำนวนชั่วโมง : 2.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ :

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

ลานกิจกรรมคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง