ศักดิ์ศรี ศักดิ์สิทธิ์ สัมฤทธิ์พระนาม

โครงการ : โครงการ “ศักดิ์ศรี ศักดิ์สิทธิ์ สัมฤทธิ์พระนาม”
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 3.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะศิลปศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ :

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

ปลดป้าย ปลดกระดุม มอบรุ่นและประดับเครื่องหมาย เพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่นิสิตชั้นปีที่ ๑

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

คณะศิลปศาสตร์

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง