กิจกรรมปีใหม่เมือง(สงกรานต์)

โครงการ : กิจกรรมรดน้ำดำหัววันปีใหม่ไทย ประจำปี 2562
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 2.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะเภสัชศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมไทยอันดีที่ได้ยึดถือปฏิบัติมานาน

วัตถุประสงค์ :

1.มีความทราบซึ้งในคุณค่าศิลปะวัฒนธรรม 2.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสามารถสื่สารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง