โครงการดน้ำดำหัว ครั้งที่ 6

โครงการ : โครงการดน้ำดำหัว ครั้งที่ 6
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 2.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะวิทยาศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

คณะวิทยาศาสตร์ได้เปิดให้มีการเรียนการสอนขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2543 จนถึงปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย 7 สาขาวิชาและ 1 สำนักงานคณะ มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นจำนวนมาก ทำให้โอกาสที่จะได้พบปะเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กันมีน้อยมากเนื่องจากแต่ละคนต่างก็มีภาระหน้าที่ประจำ การได้พบปะสังสรรค์ และร่วมกันทำกิจกรรมในเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากการทำงานเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานที่จะทำให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เกิดความสามัคคีปรองดองในหมู่คณะ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน นักวิทยาศาสตร์ และนิสิตที่ทำงานด้วยความอุตสาหะ อุทิศทั้งกำลังกายและกำลังใจอย่างเต็มที่ให้กับคณะวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของทางภาคเหนือหรือปี๋ใหม่เมือง คณะวิทยาศาสตร์ ได้ถือโอกาสนี้จัดให้มีกิจกรรมการรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิของคณะวิทยาศาสตร์ และรับประทานอาหารร่วมกัน เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ และเป็นการขอขมาลาโทษที่ได้ล่วงเกินด้วยกาย วาจา ใจ และขอพรปีใหม่จากผู้หลักผู้ใหญ่ภายในคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรมีโอกาสได้มีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น รู้จักกันมากขึ้น เพื่อความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อให้การทำงานมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดความเป็นหนึ่งเดียวได้

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 3. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงานภายในคณะวิทยาศาสตร์

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

พิธีส่งข้าวเอาขวัญ และรดน้ำดำหัว

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง