กีฬาภายในคณะ

โครงการ : การแข่งขันกีฬา SC UP GAMES วันที่ 2
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 6.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะวิทยาศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชา สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ประกอบด้วย นิสิต และบุคลากร ซึ่งในแต่ละสาขาวิชามีการเรียนการสอนที่ค่อนข้างหนักและมุ่งเน้นทางด้านวิชาการเป็นหลัก จนละเลยกิจกรรมการออกกำลังกายอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอทำให้สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็น โรคเครียด ความดันโลหิตสูง โรคอ้วน โรคไขมันในเลือดสูง เป็นต้น และเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น หากไม่ได้รับการดูแลสุขภาพที่ดี ก็อาจจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างไม่รู้ตัว ฉะนั้นจึงควรดำเนินกิจกรรมการออกกำลังกายอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคได้ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตและบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ด้วยเช่นกัน คณะวิทยาศาสตร์ เล็งเห็นความสำคัญด้านสุขภาพร่างกายของนิสิต จึงได้จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของนิสิตและบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ทั้งยังเป็นการรณณรงค์การออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาด้วยเช่นกัน

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้นิสิตเล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายอย่างถูกต้องเหมาะสม 2. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในระหว่างบุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง