ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการศึกษา สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากา(ทัศนศึกษา)

โครงการ : ทัศนศึกษาดุริยางคศาสตร์สากล
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 24.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ :

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง