สหเวชอาสาพัฒนาชุมชน

โครงการ : สหเวชอาสาพัฒนาชุมชน
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 27.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะสหเวชศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

การเรียนหนังสือในห้องเรียนเป็นหน้าที่หลักของนิสิตในการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย แต่บท เรียนนอกห้องเรียนนิสิตจะต้องได้รับการฝึกฝนเช่นกัน นิสิตควรได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นผู้ให้มากกว่าการเป็นผู้รับและมีจิตบริการให้การช่วยเหลือสังคมพร้อมกันไปด้วย โดยเฉพาะสังคมชนบทที่ห่างไกลความเจริญ การสาธารณสุขเข้าไม่ถึงและมีความลำบากในทุกๆ ด้าน โครงการสหเวชอาสาพัฒนาชุมชนจะเป็นโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และช่วยพัฒนาผลการเรียนรู้แก่นิสิตในหลาย ๆ ด้าน ด้วยการสอดแทรกกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมบริการวิชาการ และกิจกรรมส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ

วัตถุประสงค์ :

1) เพื่อปลูกจิตสำนึกนิสิตให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะ 2) เพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะทางวิชาชีพในการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพด้วยตนเองขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนในชุมชนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

1) กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของนิสิตภายในคณะ โดยดำเนินกิจกรรม Big cleaning day 2) กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ภายนอกคณะ โดยการให้บริการวิชาการด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนในชุมชนที่มีความต้องการ 3) การแทรกกิจกรรมที่ให้นิสิตได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในระหว่างการออกค่ายอาสา

เป้าหมายผลผลิต :

1) จำนวนนิสิตที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 50 คน 2) คะแนนการประเมินตนเองเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการต่อคุณภาพของการจัดโครงการตามวัตถุประสงค์โครงการไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00

สถานที่จัดกิจกรรม :

บ้านน้ำคะ ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง