ค่ายอาสาพัฒนา

โครงการ : โครงการวิทยาศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 16.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะวิทยาศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” คือปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา และปณิธาน อันแรงกล้าของคณะวิทยาศาสตร์คือ “วิทยาศาสตร์เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” ซึ่งได้ต้นแบบมาจากปณิธานของมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์จึงร่วมกันสร้างผลงานทางวิชาการและการวิจัย เพื่อ บูรณาการการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง หรือแม้กระทั่งอัตลักษณ์ของบัณฑิต โดยให้นิสิตเป็นผู้เรียนรู้ บูรณาการหาประสบการณ์ และออกสู่สังคมด้วยศักยภาพอันแข็งขัน ด้วยเหตุนี้คณะวิทยาศาสตร์จึงบูรณาการการเรียนการสอน เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาสังคมโดยใช้วิทยาศาสตร์เป็นแรงขับเคลื่อนในสังคม ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยให้นิสิตที่เริ่มตกผลึกการเรียนรู้ ประสบการณ์ ได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชนเพื่อนำปัญหาและประเด็นสำคัญที่เกิดในชุมชน มาวิเคราะห์ และแนะนำประยุกต์แนวทางแก้ปัญหาและประเด็นสำคัญในชุมชน เพื่อให้ชุมชนเป็นชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การปรับตัวปรับพฤติกรรม การสร้างภาวะผู้นำ ผู้ตาม การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การสร้างความสามัคคี ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ถือเป็นหน้าที่หลักที่คณะวิทยาศาสตร์จะต้องเสริมสร้างเข้าไปในตัวนิสิตเพื่อพัฒนาให้นิสิตเป็นผู้มีศักยภาพทางสมาคม ดังนั้นกิจกรรมวิทยาศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชนจึงเป็นกิจกรรมที่จะหล่อหลอมให้นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคม และเกิดการปรับพฤติกรรมในสังคม และกิจกรรมนี้จะส่งผลต่อรูปแบบการปรับพฤติกรรมในการเรียนและพฤติกรรมในสังคมของนิสิตด้วย

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้นิสิตออกค่ายอาสา ในการพัฒนาชุมชนด้วยหลักการทางด้านวิทยาศาสตร์ 2. เพื่อสร้างให้นิสิตคณะวิทยาศาสตร์เป็นบุคลที่มีความรับผิดชอบ มีความเข้มแข็งทางร่างกาย จิตใจ และเป็นผู้มีจิตสาธารณะ

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง