นิสิตช่วยงานกิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานทางวิชาการ นักเรียน วมว.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการ : นิสิตช่วยงานกิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานทางวิชาการ นักเรียน วมว.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 4.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะวิทยาศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาดำเนินกิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานทางวิชาการ นักเรียน วมว. ระดับชั้น ม.4 โดยขอความอนุเคราะห์คณะวิทยาศาสตร์เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านวิชาการ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนนิสิตคณะวิทยาศาสตร์เป็นวิทยากร ถ่ายทอดองคืความรู้ด้านวิชาการ

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

วิทยาการถ่ายทอดความรู้

เป้าหมายผลผลิต :

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์สามารถเป็นวิทยากร ถ่ายทอดองคืความรู้ด้านวิชาการได้

สถานที่จัดกิจกรรม :

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง