บวงสรวงสักการะพระวิษณุกรรม

โครงการ : สักการะพระวิษณุกรรม
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 4.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

พระวิษณุกรรมเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นที่เคารพบูชาของนิสิตและบุคลากรทางด้านวิศวกรรม ทางคณะจึงจัดพิธีการอันเชิญประดิษฐานพระวิษณุกรรม เพื่อเป็นศิริมงคลแก่นิสิตและบุคลากรทางด้านวิศวกรรมทั้งยังเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้แก่นิสิตที่จะได้มีบทบาทในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงาม

วัตถุประสงค์ :

1 เพื่ออันเชิญประดิษฐานพระวิษณุกรรม อันเป็นศูนย์รวมใจของนิสิต บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบุคคลทั่วไป 2 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 3 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และความภาคภูมิใจในสถาบัน

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

พิธีวางศิลาฤกษ์และอันเชิญพระวิษณุกรรมขึ้นประดิษฐานบนแท่นประทับ

เป้าหมายผลผลิต :

เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงาม และเพื่อเป็นกิจกรรมที่ทำให้นิสิตได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี

สถานที่จัดกิจกรรม :

ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง