ค่ายอาสาพัฒนา

โครงการ : ค่ายรัฐ-พัฒ อาสา
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 18.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้ชีวิตการทำงานและการหาประสบการณ์จากการดำเนินกิจกรรมด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้ชีวิตการทำงานและการหาประสบการณ์จากการดำเนินกิจกรรมด้วยตนเอง

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

ลงพื้นที่เรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน และกิจกรรมจิตอาสา

เป้าหมายผลผลิต :

เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้นิสิตได้เรียนรู้จากประสบการณ์การดำเนินกิจกรรมนอกนอกเรียน ผ่านรูปแบบกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน

สถานที่จัดกิจกรรม :

บ้านตุ่นใต้ ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง