เลือกตั้งผู้นำนิสิต

โครงการ : เลือกตั้งนายกองค์การนิสิต และสมาชิกสภานิสิตคณะ
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมกลางปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 1.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ :

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

Online www.dsa.up.ac.th/elections

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง