สหเวช มพ.ร่วมกีฬาเทคนิคการแพทย์ สหเวชสัมพันธ์

โครงการ : สหเวช มพ.ร่วมกีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชสัมพันธ์
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 16.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะสหเวชศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

สถาบันที่มีการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์และคณะสหเวชศาสตร์ในปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด 18 สถาบันด้วยกันได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และวิทยาลัยนครราชสีมา แต่ละมหาวิทยาลัยตั้งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ มีโอกาสน้อยมากที่จะทำกิจกรรมร่วมกัน ดังนั้น “กีฬา” จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างสถาบันต่าง ๆ ที่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาชีพด้านสหเวชศาสตร์ทุก ๆ ปี เครือข่ายสถาบันดังกล่าวจึงผลัดกันเป็นเจ้าภาพจัด “โครงการกีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชสัมพันธ์” ขึ้นเป็นประเพณีสืบทอดตลอดมา เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีในวิชาชีพเดียวกัน และยังเป็นการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของนิสิต เรียนรู้วิธีทำงานร่วมกับผู้อื่น พัฒนาภาวะผู้นำ และผู้ตามที่ดี ด้วยเหตุนี้ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงสนับสนุนงบประมาณให้นิสิตเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ในโครงการกีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชสัมพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์ :

1) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มนิสิตนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์หรือสหเวชสัมพันธ์ จากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ 2) เพื่อส่งเสริมให้นิสิตที่มีความสามารถทางด้านกีฬาได้แสดงออกและพัฒนาทักษะทางกีฬาอย่างเหมาะสม มีคุณธรรม เคารพกฎ กติกา และมีน้ำใจนักกีฬา 3) เพื่อเผยแพร่ความสวยงามทางวัฒนธรรมล้านนาที่ควรสืบสานแก่สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอื่น ๆ

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

1.เข้าร่วมแข่งขันกีฬา 2.การประกวดกองเชียร์และผู้นำเชียร์ 3.การแสดงโชว์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 4.การแสดงโชว์ที่นำเพลงสากลมาประกอบ

เป้าหมายผลผลิต :

1.จำนวนนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่เข้าร่วมโ่ครงการไม่ต่ำกว่า 60 คน 2.คะแนนการประเมินตนเองเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการต่อคุณภาพของการจัดโครงการตามวัตถุประสงค์ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 3.จำนวนประเภทกีฬาที่นิสิตคณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วม ไม่น้อยกว่า 2 ประเภท 4.จำนวนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เข้ารับชมการเผยแพร่การแสดงวัฒนธรรมล้านนา ไม่น้อยกว่า 7 สถาบัน

สถานที่จัดกิจกรรม :

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง