กิจกรรมทิศทางของประเทศไทยในการเข้าสู่ Digital Econnomy

โครงการ : ตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรีปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 6.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา(ไต)

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ :

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

ลานข่วงวัฒนธรรม

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง