บายเนียร์

โครงการ : กิจกรรมบายเนียร์ ประจำปีการศึกษา 2561
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 4.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะเภสัชศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

เป็นการแสดงความยินดี สร้างขวัญและกำลังใจให้กับนิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6

วัตถุประสงค์ :

1.เพือ่ให้นิสิตมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมและทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายทอดประสบการณ์สู่รุ่นน้อง

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

ลานกิจกรรมหลังหอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง