พิธีมอบเสื้อกาวน์

โครงการ : กิจกรรมมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2561
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 3.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะเภสัชศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกไปฝึกปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์ :

1.เพือ่ให้นิสิตมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

ub004 อาคารพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง