เลือกตั้งสโมสรนิสิตคณะ

โครงการ : เลือกตั้งสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 1.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะวิทยาศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นอกจากมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาการแก่นิสิตแล้ว ยังมีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนิสิต โดยสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการสโมสรนิสิต ดำรงตำแหน่งต่างๆ ทำงานร่วมกับคณะกรรมการกิจการนิสิตสาขา ซึ่งประกอบด้วย 7 สาขาวิชา ได้แก่ ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ สถิติ วัสดุศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา โดยทางคณะวิทยาศาสตร์มีนโยบายให้นิสิตจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 5 ด้าน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและอย่างน้อย 2 ด้าน สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ 1) กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 2) กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 3) กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 4) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และ 5)กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้การดำเนินงานด้านกิจกรรมนิสิตเป็นไปอย่างเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ดำเนินงานโดยสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตสามารถจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ครบทั้ง 5 ด้านสำหรับนิสิตปริญญาตรี นอกจากนี้ยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตรุ่นพี่และนิสิตใหม่ รวมถึงการสร้างเจตคติที่ดี ความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยพะเยา การปลูกฝังระเบียบวินัย การแสดงออกที่เหมาะสม และการมีจิตสาธารณะแก่นิสิตใหม่ เป็นต้น เพื่อให้นิสิตมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานการศึกษา รวมถึงสามารถอยู่ร่วมกันในมหาวิทยาลัยและสังคมอย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้นิิสิตปริญญาตรีเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เลือกตั้งสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์

เป้าหมายผลผลิต :

มีผู้สมัครอย่างน้อย 1 ทีม

สถานที่จัดกิจกรรม :

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง