การฝึกอบรมขยายผลโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ

โครงการ : การฝึกอบรมขยายผลโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรีปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 3.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

กองกิจการนิสิต

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ :

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

หอประชุมพญางำเมือง

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง