กิจกรรมปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน

โครงการ : กิจกรรมปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน ปีการศึกษา 2561
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรีปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 6.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ :

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

ห้อง CE10206

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง