อัสลามูอาลัยกุม

โครงการ : อัสลามูอาลัยกุม ครั้งที่ 5
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรีปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 5.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

ชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยพะเยา

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ :

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

ห้องภูกามยาว 2

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง