เลือกตั้งสโมสรนิสิตคณะ

โครงการ : เลือกตั้งผู้นำนิสิตวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรีปีการศึกษา : 2562/2
จำนวนชั่วโมง : 1.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ :

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

โดยเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง