เลือกตั้งสโมสรนิสิตคณะ

โครงการ : เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 1.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

หลักการและเหตุผล :

ตามที่คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ในทุกๆปีจะมีการดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆอันเกี่ยวข้องกับนิสิตของคณะเกษตรศาสตร์ฯ ในการดำเนินกิจกรรมจึงต้องมีผู้ดูแลรับผิดชอบนั้นคือ คณะกรรมการสโมสรนิสิต ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการดำเนินทั้งยังเป็นตัวกลางระหว่างนิสิตและคณะอาจารย์ เช่นนี้การที่จะตั้งนิสิตมาบริหารงานของสโมสรนิสิต จึงจำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากบรรดานิสิตคณะเกษตรศาสตร์ อันเป็นวิถีทางของประชาธิปไตยอันเป็นคุณลักษณะสำคัญ อีกทั้งวาระในการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสโมสรนิสิตนั้นมีเพียง 1 ปี และต้องเลือกตั้งขึ้นมาใหม่ และด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการสโมสรนิสิต คณะเกษตรศาสตร์ฯ ชุดปัจจุบันนี้ มีวาระการดำรงตำแหน่งที่จะครบ 1 ปีเดือนมีนาคม 2560 นี้จึงจำเป็นต้องมีการเลือกตั้งสโมสรนิสิตชุดใหม่ เพื่อให้การดำเนินการของสโมสรนิสิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ขาดตอน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมแนวทางในระบบประชาธิปไตย

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้นิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้เลือกผู้แทนของนิสิต เพื่อไปดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆของสโมสร 2. เพื่อให้นิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้เรียนรู้ และฝึกฝนตนเองในการใช้สิทธิเสรีภาพตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 3. เพื่อให้นิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้ใช้สิทธิของตนเลือกนายกสโมสรนิสิตที่มีคุณภาพ 4. เพื่อให้นิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ มีส่วนร่วมในการบริหารสโมสรนิสิต 5. เพื่อให้นิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ มีความรับผิดชอบ เชิดชูคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นผู้นำจิตสาธารณะ

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เลือกตั้งนายกสโมสรนิสิต

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

ใต้ถุนตึกคณะเกษตรศาสตร์ฯ

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง