ชมรมสิงห์เพลิง

โครงการ : โครงการสนับสนุนชมรมคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมที่ 4 "ชมรมสิงห์เพลิง"
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 6.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมชมรมในสังกัดคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้นิสิตได้นำความรู้ที่เรียนมาปรับใช้ในการแก้ปัญหาให้กับชุมชน

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

ทัศนศึกษา

เป้าหมายผลผลิต :

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมชมรมในสังกัดคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

สถานที่จัดกิจกรรม :

จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง