เลือกตั้งสโมสรนิสิตคณะ

โครงการ : โครงการเลือกตั้งสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 2.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

เพื่อส่งเสริมให้นิสิตรับผิดชอบในการจัดกิจกรรม โดยสนับสนุนให้นิสิตร่วมกันคิด ร่วมกันทำ รู้จักการทำงานเป็นทีมและรู้จักการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเปิดพื้นที่จำรองในการเลือกตั้งของนิสิต

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิต

เป้าหมายผลผลิต :

เพื่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิต

สถานที่จัดกิจกรรม :

อาคารเรียนรวมหลังเก่า

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง