บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับคอนกรีตและเทคโนโลยี

โครงการ : กิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับคอนกรีตและเทคโนโลยี (2561)
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2560/3
จำนวนชั่วโมง : 3.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับคอนกรีตและเทคโนโลยีสำหรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับคอนกรีตและเทคโนโลยีสำหรับนิสิต

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับคอนกรีตและเทคโนโลยี - เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับนิสิตในการเข้าร่วมแข่งขันคอนกรีตมวลเบา

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

การอภิปรายและบรรยาย ให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ

เป้าหมายผลผลิต :

นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาได้รับความรู้เกี่ยวกับคอนกรีตและเทคโนโลยี

สถานที่จัดกิจกรรม :

อาคารเรียนรวมหลังเก่า PKY 4 มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง