รับน้องคณะ

โครงการ : กิจกรรมรับน้องคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2561
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 10.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

กิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้นิสิตใหม่สามารถปรับตัวเข้ากลับสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้นิสิตเกิดสุนทรียะ และสามารถจัดการสภาวะกดดัน ความตึงเครียดทั้งร่างกายและจิตใจ - เพื่อให้นิสิตเกิดความความภาคภูมิใจต่อคณะและมหาวิทยาลัย

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

การปฏิบัตการเชิงสร้างสรรค์และสันทนาการ

เป้าหมายผลผลิต :

นิสิตมีความตระหนักในการมีจิตสำนึกที่ดี (ซื่อสัตย์ มีวินัย จิตใจอาสา กล้าเป็นผู้นำ)

สถานที่จัดกิจกรรม :

-

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง