กิจกรรมรัับมอบเสื้อปฏิบัติการ (เสื้อ Shop)

โครงการ : กิจกรรมรัับมอบเสื้อปฏิบัติการ (เสื้อ Shop)(2561)
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 12.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน และสร้างความภาคภูมิใจในเสื้อปฏิบัติการของตน

วัตถุประสงค์ :

- ปลูกฝังทัศนคติในการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพและพลานามัย - ปลูกฝังความมีน้ำใจ

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

กิจกรรมจะมีการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง โดยใช้เส้นทางจาก หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา – คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร – พระพุทธภุชคารักษ์ และอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์

เป้าหมายผลผลิต :

- ส่งเสริมด้านสุขภาพและความกล้าแสดงออกขึ้นทั้งในภายคณะฯ - เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยาทั้งด้านสุขภาพ บุคลิกภาพและสุนทรียภาพ

สถานที่จัดกิจกรรม :

มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง