โครงการบริการวิชาการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

โครงการ : โครงการบริการวิชาการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 3.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะวิทยาศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

โครงการบริการวิชาการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อ.งาว จ.ลำปาง ได้ขอความอนุเคราะห์คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝึกทักษะนิสิตให้เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการ

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

โครงการบริการวิชาการ

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง