รวมเกียร์เป็นหนึ่ง

โครงการ : รวมเกียร์เป็นหนึ่ง (2561)
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 20.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

เนื่องด้วยนิสิตที่เข้ามาศึกษาในชั้นปีที่1 ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านจากการดำเนินชีวิตจากมัธยมสู่ระดับอุดมศึกษา จำเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวในการใช้ชีวิตให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยและเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับน้องใหม่ที่จะต้องมีการใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนและรุ่นพี่ทั้งภายในและภายนอกคณะวิศวกรรมศาสตร์

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้นิสิตเกิดความความภาคภูมิใจต่อคณะและมหาวิทยาลัย - สร้างเครือข่ายสัมพันธ์เพื่อนพี่น้องในคณะวิศวกรรมศาสตร์ - เพื่อให้นิสิตใหม่สามารถปรับตัวเข้ากลับสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยตลอดจนให้นิสิตมีความอดทน ความสามัคคีอันนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

การปฏิบัตการเชิงสร้างสรรค์และสันทนาการ กิจกรรมการพัฒนานิสิต

เป้าหมายผลผลิต :

นิสิตใหม่ได้เรียนรู้และรู้จักการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย

สถานที่จัดกิจกรรม :

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง