MEDSCI NIGHT RUN

โครงการ : MEDSCI NIGHT RUN 2019
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรีปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 3.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ :

8.1 เพื่อระดมทุนไปใช้ในการทำกิจกรรมรณรงค์ลดการเผาป่า รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมลดการเผาป่าเพื่อลดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในเขตจังหวัดพะเยา 8.2 เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้กับนิสิต และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

การแข่งขันวิ่งระยะ 4 และ 8 กม.

เป้าหมายผลผลิต :

ด้านผลผลิต (output) - เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ………250………คน : จำนวนการจัดกิจกรรม ………1………ครั้ง รวม...1...วัน - เชิงคุณภาพ : เพื่อระดมทุนไปใช้ในการทำกิจกรรมรณรงค์ลดการเผาป่า - เชิงเวลา : การดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ……80……..

สถานที่จัดกิจกรรม :

มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง