การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานในชุมชน

โครงการ : การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานในชุมชน
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 14.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะพยาบาลศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ :

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

-

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง