บูรณาการวิชาการองค์ความรู้ด้านสุขภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ : บูรณาการวิชาการองค์ความรู้ด้านสุขภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 7.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะพยาบาลศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ :

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

ห้อง CE 10203

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง