กีฬาภายในคณะ

โครงการ : กีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องคณิตศาสตร์
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 8.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะวิทยาศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

ตามที่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จะดำเนินกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องคณิตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีของนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ทุกชั้นปี และเพื่อส่งเสริมให้นิสิตสาขาคณิตศาสตร์ได้ออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยจะดำเนินโครงการขึ้นในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 - 20.00 น. ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยพะเยา นั้น

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีของนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ทุกชั้นปี และเพื่อส่งเสริมให้นิสิตสาขาคณิตศาสตร์ได้ออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

การแข่งขันกีฬา

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

สนามกีฬามหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง