กีฬาภายในคณะ

โครงการ : โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์นิสิตและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2562
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 3.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

หลักการและเหตุผล :

การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย นิสิตจำเป็นที่จะต้องปรับตัวให้เข้าสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งเรียนการศึกษาเล่าเรียน และการใช้ชีวิตประจำวันภายนอกห้องเรียนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การมีความสัมพันธ์อันดีและมีความสามัคคีกันในหมู่คณะ ทั้งนิสิต อาจารย์ และบุคลากร ในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ความสำคัญมากต่อการใช้ชีวิต และการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดังนั้นการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในหมู่คณะโดยการใช้กีฬาและการละเล่นเป็นสื่อกลางจึงน่าจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ที่ดีได้ เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสได้พัฒนาทักษะดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงจัดโครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์นิสิตและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์ :

6.1 เพื่อส่งเสริม ความสัมพันธ์ ความสามัคคีของ นิสิต อาจารย์ และบุคลากร 6.2 เพื่อส่งเสริมสุขภาพของ นิสิต อาจารย์ และบุคลากร

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

แข่งกีฬา สากล และพื้นบ้าน

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

อาคารสงวนเสริมศรี

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง